Algemene voorwaarden

gevestigd aan de Hofdreef 2 te Zundert

Opdracht

•  Waar de term “opdracht” wordt gebruikt in deze algemene voorwaarden, wordt verwezen naar dezelfde term gedefinieerd in artikel 7:400 lid 1 BW.

•  Een opdracht komt tot stand tussen opdrachtgever (hierna: “de cliënt”) en Advocatenkantoor Boemaars als opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW. en 7:407 lid 2 BW. wordt uitgesloten.

Toepasselijkheid

•  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Advocatenkantoor Boemaars, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en advocatenkantoor Boemaars, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Advocatenkantoor Boemaars gedane aanbiedingen en of offertes.

•  Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien er voor zover Advocatenkantoor Boemaars deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.

•  Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

Aansprakelijkheid

•  Advocatenkantoor Boemaars is jegens cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd, behoudens het gestelde in de volgende paragraaf.

•  Advocatenkantoor Boemaars is niet aansprakelijk voor bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens cliënt aan Advocatenkantoor Boemaars of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de cliënt, bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Advocatenkantoor Boemaars ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Advocatenkantoor Boemaars verbonden organisatie, en bij cliënt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

•  De in de vorige paragraaf vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Boemaars gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Boemaars.

•  Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Advocatenkantoor Boemaars aangegane beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op verzoek van de cliënt wordt hem een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.

•  Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee weken nadat de cliënt de schade heeft ontdekt bij Advocatenkantoor Boemaars te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

•  Cliënt is gehouden Advocatenkantoor Boemaars schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personen in dienst van cliënt alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Advocatenkantoor Boemaars ten behoeve van cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Boemaars.

•  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Verplichtingen van de cliënt

•  Voor een goede uitvoering van de opdracht dient cliënt alle door Advocatenkantoor Boemaars verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Advocatenkantoor Boemaars gewenst, aan Advocatenkantoor Boemaars te verstrekken. Voldoet cliënt niet aan deze verplichting, dan is Advocatenkantoor Boemaars niet gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht. Extra kosten, ontstaan doordat de cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliënt.

•  Cliënt is gehouden Advocatenkantoor Boemaars onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

•  Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Advocatenkantoor Boemaars verstrekte gegevens en informatie.

•  Cliënt zal alle door Advocatenkantoor Boemaars gewenste, en in het bijzonder de in de Wet Identificatie bij Dienstverlening bedoelde, informatie verschaffen die nodig is om zijn identiteit vast te stellen. Van cliënt kan worden verlangd dat deze informatie van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.

•  Indien de cliënt een derde van de inhoud van de door Advocatenkantoor Boemaars ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de cliënt de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

•  De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Boemaars tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Boemaars ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

•  Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Boemaars dient, zonder aftrek, opschorting of verrekening, in Nederlandse valuta te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan cliënt in verzuim is. Facturering kan geschieden aan het einde van de maand of tussentijds, steeds naar keuze van advocatenkantoor Boemaars. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan een eerder gehanteerde factureringswijze. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

•  Advocatenkantoor Boemaars kan – ook tijdens de uitvoering van een opdracht – van cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Advocatenkantoor Boemaars gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Uitvoering van de opdracht

•  Advocatenkantoor Boemaars bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

•  Advocatenkantoor Boemaars zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uitvoeren. Advocatenkantoor Boemaars kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

•  Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

•  De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Advocatenkantoor Boemaars de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Inschakeling van derden

•  De keuze van door Advocatenkantoor Boemaars in te schakelen derden zal, waar in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de cliënt. Advocatenkantoor Boemaars is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van advocatenkantoor Boemaars.

•  Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband me de uitvoering van een opdracht van de cliënt willen beperken, gaat Advocatenkantoor Boemaars er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te aanvaarden.

Intellectuele vermogensrechten

•  Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Advocatenkantoor Boemaars bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma's, komen toe aan advocatenkantoor Boemaars, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

•  Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Boemaars is het cliënt niet toegestaan de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Het voorafgaande doet geen afbreuk van het bepaalde in paragraaf 31.

Geheimhouding

•  Advocatenkantoor Boemaars is verplicht de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Advocatenkantoor Boemaars een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of cliënt Advocatenkantoor Boemaars van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Advocatenkantoor Boemaars zal informatie verstrekken indien dit op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties is vereist.

•  Advocatenkantoor Boemaars is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

•  Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Boemaars is het cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Advocatenkantoor Boemaars openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van advocatenkantoor Boemaars, op cliënt een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien cliënt voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

Tarieven

•  Cliënt is aan Advocatenkantoor Boemaars een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Advocatenkantoor Boemaars gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

•  Advocatenkantoor Boemaars heeft het recht de gehanteerde uurtarieven en de gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. In de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen een maand na het tot stand komen van de opdracht tussen Advocatenkantoor Boemaars enerzijds en de cliënt anderzijds, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15 e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan cliënt is toegezonden na de verhoging van het betreffende uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Algemene bepalingen

34. Advocatenkantoor Boemaars neemt deel aan de “Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur”. Dit houdt tweeërlei in:

a. Advocatenkantoor Boemaars heeft een interne klachtenregeling. Indien de cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van advocatenkantoor Boemaars, dele hij de klacht aan Advocatenkantoor Boemaars mee, waarna Advocatenkantoor Boemaars hem van informatie omtrent interne behandeling van de klacht zal voorzien.

b. onoplosbaar te blijken geschillen, alsmede kwesties verband houdende met niet (geheel) betaalde declaraties van advocatenkantoor Boemaars, worden in eerste instantie voorgelegd aan de “Geschillencommissie Advocatuur”. De cliënt wordt in voorkomende gevallen voer de verdere gang van zaken geïnformeerd.

35. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald vervallen vorderingsrechten van de cliënt uit welken hoofde ook jegens Advocatenkantoor Boemaars in verband met het verrichten van werkzaamheden door Advocatenkantoor Boemaars in ieder geval na één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

36. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeven de bestuurder van advocatenkantoor Boemaars.

37. Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en Advocatenkantoor Boemaars is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wat betreft de behandeling van civiele geschillen is de rechtbank Breda bevoegd, tenzij cliënt en Advocatenkantoor Boemaars voor een andere wijze van geschillenbeslechting kiezen.

38. Alle kosten die Advocatenkantoor Boemaars moet maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen cliënt zijn voor rekening van cliënt, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Advocatenkantoor Boemaars als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

<< terug

 Kantoor Zundert: Hofdreef 2 | T 076-597 70 15 | E info@advocaatboemaars.nl